Политика за обработване на лични данни

ПОЛИТИКА

ЗА НАБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

НА „ХЕМУС 2005“ ЕООД

Настоящата политика за защита на личните данни („Политика“) се прилага за „ХЕМУС 2005” ЕООД. В хотелски комплекс „Хемус” се стремим да предоставяме изключителни продукти, услуги и изживяване на нашите клиенти. Ние ценим високо нашата дейност и, най-вече, вашата лоялност. Ние знаем, че защитата на личните данни е важен въпрос. Затова изготвихме настоящата Политика, за да разясним нашите практики относно личните данни, които събираме от Вас или за Вас на този сайт или чрез писмена или устна комуникация с нас, когато посещавате нашия хотел или от други източници. При изготвянето на настоящата Политика сме възприели методи за обработка и защита на личните данни съобразени с най-новите законодателни изисквания и добри практики в областта на защитата на личните данни.

С използването на която и да е от нашите продукти или услуги като например в хода на регистрация за който и да е от нашите продукти или услуги, Вие се съгласявате със събирането и използването на личните Ви данни, както е описано в настоящата Политика.

ЗАЩО ИЗИСКВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

При извършване на нашата дейност ние сме задължени от българското законодателство да събираме лични данни от нашите гости. Тези лични данни може да включват: информация за контакт с Вас; информация, свързана с Вашата резервация, престой или посещение; информация, свързана със закупуването и получаването на продукти или услуги; имена, ЕГН, националност, номер на документ за самоличност и дата и място на издаването му;; платежна информация, както и информация за удостоверяване и други подробни данни за фактуриране и акаунта, свързани с мобилни плащания; предпочитания на гости; предпочитания за комуникация и маркетинг; информация за превозни средства, които можете да вкарате в обектите ни; друг вид информация, която сте избрали да ни предоставите или можем да получим от трети лица.

ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

Ние събираме и обработваме данните Ви на следните основания и за следните цели:

1. За спазване на законови задължения ( чл. 6 пар. 1, т. „в” от Регламента):

а) Изпълнение на задълженията ни по Закона за туризма, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, данъчното и друго релевантно гражданско законoдателство в Република България;

б) За изпълнение на задълженията на администратора в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;

в) В други, неупоменати по-горе случаи, когато това е наше законово задължение.

2. За Сключване и изпълнение на договори (чл. 6 пар. 1, т. „б” от Регламента):

3. За целите на легитимните ни интереси (чл. 6 пар. 1, т. „е” от Регламента):

а) Изготвяне на статистически анкети и анализи, целящи подобряване и усъвършенстване на предлаганите услуги и повишаване удовлетвореността на потребителите при ползвате услугите ни; 

4. Вашето предварително съгласие за обработването (чл. 6 пар. 1, т. „а” от Регламент 2016/679):

а) Предоставяне информация относно оферти продукти и услуги, ако сте дали изричното си съгласие за това или е налице друго законово основание;

Като администратор на лични данни съгласно действащата нормативна уредба на Република България, „ХЕМУС” ЕООД изисква от Вас и обработва за описаните в чл. 1-4 основания и цели, следните лични данни:

 • гражданство;

 • имена по документ за самоличност;

 • идентификационен номер, който може да бъде единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), личен идентификационен номер или друг номер или данни за идентификация, съгласно националното законодателство на лице, което не е български гражданин;

 • за лицата без ЕГН или ЛНЧ се изисква и адрес навременно или постоянно пребиваване в Република България или в друга държава, дата на раждане, номер, дата на издаване и издател на документа за самоличност;

 • при съмнение, че получената вече информация относно самоличността на участника не е достатъчна или достоверна, и във връзка с потенциална злоупотреба с лични данни на клиента, можем да изискаме допълнителни доказателства за самоличност – номер на документ за самоличност, адрес, доказателство за адрес   за да се уверим, че сте собственик на документа, който ни представяте.

 • пол;

 • дата на раждане; 

 • телефонен номер;

 • адрес; 

 • имейл адрес;

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„ХЕМУС 2005” ЕООД е предприело съответните подходящи мерки за защита на личните данни, съобразно най-новите законодателни изисквания и добри практики в бранша, за да защитава лична информация на своите гости, служители и контрагенти срещу неупълномощен достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и да поддържа личната информация точна и актуална. Ние също изискваме от нашите контрагенти, с които споделяме лични данни да приложат необходимите мерки за осигуряване на поверителността на вашите лични данни.

Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на държавни и общински органи, контролни и проверяващи органи, регулатори и други власти, които действат в изпълнение на техните законови правомощия, както и на трети свързани лица, на които е възложена обработката на личните данни, съгласно приложимото законодателство.

ИМАТЕ ПРАВО ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ ДА:

получите потвърждение дали Вашите лични данни съществуват или не, да бъдете информирани относно съдържанието и източника, както и да проверите точността на данните;

поискате изтриването и анонимизирането на личните Ви данни, обработвани в нарушение на приложимото законодателство;

 • поискате от „ХЕМУС 2005” ЕООД, да ограничи обработването на личните Ви данни.

 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

 • направите по всяко време възражение срещу обработването на личните Ви данни на законови основания.

 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

 • Имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, които Ви засягат, и ако това е така, да получите информация по предходните точки.

Можете да оттеглите съгласието си във връзка с:

•   Получаване на електронни съобщения, изпратени от нас. Ако вече не желаете да получавате от нас електронни писма за целите на рекламата и маркетинга за в бъдеще, можете да откажете да получавате подобни електронни писма като следвате инструкциите за отписване в нашите съобщения. Можете също така да изпратите искане на адреса, посочен по-долу.

Във всички горепосочени случаи, можем да се свържем с Вас и да поискаме допълнителна информация, за да изпълним искането Ви.

Можете да изпратите искането си на адреса, посочен по-долу. В искането си, моля, включете адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и посочете ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или изтриете.

  При отказ от страна на администратора да предостави информацията по гореизброените точки, можете да упражните правата си чрез комисията за защита на личните данни.

Имате право на жалба до надзорния орган.

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „ХЕМУС 2005” ЕООД можете да го направите на посочените данни за контакт на „ХЕМУС 2005” ЕООД .

ПЕРИОДИ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще пазим Вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за с оглед законовите ни задължения.

В края на периода на запазване, Вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани или агрегирани.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ:

Ако имате нужда от повече детайли, относно обработването на личните Ви данни, моля да се свържете с нас на: hotel.hemus_2005@abv.bg